• 20 ΣΕΠ 21

    Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ.98491/2021 που εκδόθηκε 09/09/2021 και αφορά στον Καθορισμό ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνει ότι η νέα τιμή για τον Έλεγχο του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) που αφορά:

    • Τον Έλεγχο ανίχνευσης του Κορωνοϊού με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου σε ρινοφαρυγγικό δείγμα (Rapid Test Ag) διαμορφώνεται στα 10 ευρώ.

    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει απο τη Δευτέρα 13/09/2021.

Photostream